Ruimte voor verbeteringen van beleid energietransitie BEL-gemeenten

  Politiek

BEL - De Rekenkamer BEL heeft onderzoek gedaan naar de energietransitie in Blaricum, Eemnes en Laren, om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de BEL-gemeenten op dit gebied. De focus van de gemeenten op verduurzaming van de gebouwde omgeving en woningen is goed, maar er is ruimte voor verbeteringen.

Belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de doelen in de gemeentelijke beleidsplannen wel specifiek geformuleerd zijn, maar niet altijd meetbaar aan de hand van openbare bronnen. Bij meerdere doelen is het onduidelijk op basis van welke data deze gemonitord kunnen worden.

Grote verandering
Veel subdoelen en maatregelen zijn daarnaast gericht op de opwekking of inkoop van hernieuwbare energie. Om het doel voor de opwekking van hernieuwbare energie te halen is een grote trendbreuk nodig oftewel een grote verandering. Voor de afname van de CO2-uitstoot is een kleinere trendbreuk nodig.

De focus van veel subdoelen en maatregelen van de BEL-gemeenten ligt op verduurzaming van de gebouwde omgeving en woningen. Dit is volgens de rekenkamer de juiste aanpak, aangezien woningen binnen de BEL-gemeenten de grootste bron van CO2-uitstoot zijn.

Schattingen
De meeste monitoringsgegevens zijn schattingen op basis van berekeningen, waarbij geen aandacht is voor de onzekerheid waarmee deze zijn omgeven. Hierdoor kan een te positief beeld van de effectiviteit van het beleid ontstaan.

De klimaatplannen van Blaricum en Laren bevatten geen risicoanalyses. Voor projecten worden bij deze twee gemeenten aparte collegevoorstellen gemaakt waarin de risico’s voor de uitvoering wel zijn benoemd.

Aanbevelingen
Naar aanleiding van de conclusies heeft de rekenkamer een reeks van aanbevelingen gedaan op het vlak van de beschrijving, onderbouwing en monitoring van het beleid. Vrijwel al deze aanbevelingen zijn gericht aan de colleges van burgemeester en wethouders.

In de bestuurlijke reactie op het onderzoeksrapport hebben de colleges van B&W aangegeven zich in grote lijnen te kunnen vinden in deze aanbevelingen en hier een aantal specifieke acties op te laten volgen.

Duidelijker formuleren
De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek, bieden de drie gemeenten mogelijkheden voor deze verbeteringen en om het toekomstige beleid op het gebied van de energietransitie duidelijker te formuleren en te monitoren.

In de bestuurlijke reactie op het onderzoeksrapport hebben de colleges van B&W aangegeven zich in grote lijnen te kunnen vinden in de aanbevelingen door de rekenkamer en hier een aantal specifieke acties op te laten volgen.

Duurzaamheidsprogramma's
De BEL-gemeenten hebben ieder een eigen duurzaamheidsprogramma om hun ambities rond de energietransitie te verwezenlijken.

Blaricum en Laren willen in 2023 een CO2-reductie van 28% ten opzichte van 1990 gerealiseerd hebben en 16% van de energieopwekking uit hernieuwbare energie laten bestaan. Blaricum en Laren hadden een uitvoeringsplan 2018 voor de periode 2018-2022, maar hebben inmiddels elk een nieuw uitvoeringsplan energietransitie voor 2020. Eemnes streeft naar een CO2-emissie die per saldo nul is in 2030. Dit is vastgelegd in het 'Actieplan Eemnes Klimaatneutraal 2030'.

Gemeenteraden
Het inzicht dat dit onderzoek heeft opgeleverd, is bedoeld om de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraden op dit vlak te ondersteunen. Zij kunnen hiermee beter sturen op het beleid.

Meer berichten