Afbeelding
Foto: Pixabay

Herziening subsidieregeling Elke PEUTER een KANS

Politiek

BEL - De huidige subsidieregeling Elke PEUTER een KANS! 2020-2022 vervalt dit jaar en moet om die reden worden herzien. 

Deze regeling subsidieert plekken in de peuteropvang voor peuters met een VVE-indicatie (voor- en vroegschoolse educatie) en uit kostwinnaarsgezinnen die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

Klachten
De subsidieregeling is verouderd. De subsidieregeling gaat naast een eigen ouderbijdrage op basis van inkomen op dit moment nog uit van een vast normbedrag dat per peuter wordt uitgekeerd aan de opvanglocatie.

Ook hebben ouders geklaagd over de regeling richting de gemeente. De eigen ouderbijdrage zou volgens hen hoog uitvallen en ligt meestal niet in lijn met omliggende gemeenten zoals Huizen. 

Doordat de eigen ouderbijdrage binnen de BEL-gemeenten vaak veel hoger valt, heeft niet elke peuter dezelfde kans. De subsidieregeling moet dit juist tegenhouden. 

Meer en gelijke kansen                                
Door de subsidieregeling Elke PEUTER een KANS! te herzien, wordt het voor ouders van doelgroep-peuters binnen de HBEL eerlijker gemaakt.

Met het afschaffen van de algemene subsidie aan de kinderopvangorganisatie kan binnen de HBEL in de basis dezelfde regeling gelden, zonder extra begroting. 

Eenvoudiger
Ook wordt met de herziening van de subsidieregeling de regeling in de HBEL eenvoudiger, gelijkwaardiger en tevens het bereik vergroot naar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Er wordt ook nog met het toevoegen van een aantal kwaliteitseisen en de inkoop van een VVE-monitor gestreefd naar de verbetering van het VVE-beleid.

Dus de herziening van de subsidieregeling draagt bij aan het creëren van meer kansen voor doelgroep-peuters op het gebied van kwalitatieve en betaalbare peuteropvang die hen het best voorbereid op het primair onderwijs.

Kosten gedekt                                             
De kosten van de nieuwe subsidieregeling kunnen worden gedekt uit de bestaande middelen: WET OKE en OAB-middelen (onderwijsachterstandenbeleid).

De kosten voor de nieuwe subsidieregeling zijn berekend aan de hand van de aanvragen uit 2022. Met een eventuele toename van het aantal doelgroep-peuters is rekening gehouden.

De consultatiebureaus, kinderopvangorganisaties, ouders en het onderwijs zullen worden geïnformeerd over de nieuwe regeling. Ook zal de informatie op de website worden aangepast.

Uit de krant