Afbeelding

Begrotingsvergadering gemeente Eemnes

Politiek

EEMNES - Binnenkort vindt de begrotingsvergadering in Eemnes plaats. Het college biedt maandag 7 november, samen met het collegeprogramma, genaamd ‘Perspectiefnota 2023-2026’ de plannen aan. Op verschillende onderdelen vinden er investeringen plaats. 

Er wordt onder andere in geïnvesteerd in woningen voor starters en jongeren, duurzaamheidsmaatregelen en in de ambtelijke organisatie en er wordt extra geld vrijgemaakt om armoede in Eemnes tegen te gaan.

De ambities van het college staan in de Perspectiefnota. Centraal hierin staan de opgaven voor de gemeente richting 2030, zoals opgenomen in de ‘Toekomstvisie Eemnes 2030’.

Aanpak van wegen
Eén van de ambities uit de Perspectiefnota is de aanpak van de Laarderweg West. Daar is een integrale reconstructie voor nodig. Het houdt in dat de weg op verschillende onderdelen wordt aangepakt. 

Zoals de ondergrond, het asfalt, de riolering, maar ook wordt er gekeken naar de verkeersveiligheid voor fietsers. Als de bouwwerkzaamheden van De Hilt klaar zijn, kunnen de eerste voorbereidingen van de reconstructie beginnen. 

“De Laarderweg West is een essentiële ontsluitingsweg. Daar horen ook passende maatregelen bij, zoals een onderzoek om tot een 30 km weg te komen. Samen met omwonenden, gebruikers en belanghebbenden willen we hierover in gesprek”, vertelt wethouder René ten Have.

Centrumplan
De aanpak van de Laarderweg maakt onderdeel uit van het Centrumplan. “In het Centrumplan komen veel verschillende onderdelen aan bod. Zo gaan we aan de slag om de kruising Laarderweg-Minnehof verkeersveiliger te maken, kijken we naar het vergroenen van het voorplein Minnehof, maken we plannen voor de herinrichting van de Veldweg en Raadhuislaan-Oost, en vervangen we het riool”, aldus wethouder Theo Reijn.

De wijken in
Enkele jaren geleden hield de gemeente wijkschouwen. Dat wordt opnieuw opgestart in een aantal gebieden. “Ik vind het belangrijk om via een wijkschouw in gesprek te gaan met bewoners, corporaties, politie en overige partners over verbeterplannen in een wijk.” 

“Dat kan bijvoorbeeld gaan over de hoeveelheid groen en kunst in een buurt, over onderhoud, ruimte voor de fiets, verkeersveiligheid en parkeerplekken”, vertelt Ten Have.”

Woningmarkt
Eemnes blijft stevige maatregelen nemen om de woningmarkt beter in balans te brengen. In een vergrijzend Eemnes betekent dat specifiek bouwen voor senioren. Dit zorgt ook voor doorstroming waardoor gezinswoningen vrij komen. Gelijktijdig zal de inzet op betaalbare woonruimte voor jongeren en middengroepen blijven.

“Door de aangescherpte toewijzingscriteria voor de woningen die op dit moment worden gebouwd, hebben wij veel Eemnessers aan een woning kunnen helpen en komen er sociale huurwoningen vrij die opnieuw verhuurd kunnen worden.” 

“Toch zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning nog te lang. Daarom willen we minimaal 70 sociale huurwoningen extra gaan bouwen”, vertelt Reijn.

Klimaat- en energie
De wereldwijde klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. Dit vraagt ook in Eemnes om verdere actie. Eemnes zet in op beperking van energieverbruik, maar ook op vergroting van de duurzame energieopwekking. “In Eemnes doen we het al heel goed, maar het elektriciteitsnet moet het ook aan kunnen.”

“Daarom stellen we realistische doelen en blijven we inzetten op zon op boerendaken en bedrijventerreinen. Ook vinden we het belangrijk dat inwoners geholpen worden om de energielasten te verlagen.” 

“De komende jaren gaan we aan de slag met een isolatie-offensief om energieverspilling tegen te gaan. Dat doen we blok voor blok, straat voor straat. En op korte termijn starten we met de aanpak Energiehulp om inwoners te helpen met kleine maatregelen om de woning energiezuiniger te maken,” aldus ten Have.

Verruimen minimabeleid
Het minimabeleid is per 2022 al verruimd naar 120% van de bijstandsnorm. Eemnes gaat een stapje verder en verruimt het minimabeleid naar 130% van de bijstandsnorm.

Mirjam Havinga, wethouder sociaal domein, vertelt: “We doen dit in de wetenschap dat werken ook moet lonen. Werken is vaak een opstap om verder te komen in het leven. Angst om toeslagen of andere financiële regelingen te verliezen, zou geen rol moeten spelen bij het zoeken naar werk.” 

“We blijven investeren in aan het werk helpen van mensen die nog geen betaald werk hebben. En hebben veel aandacht voor de juiste match tussen het bedrijfsleven en de talenten van mensen.”

Andere belangrijke punten 
Ook is de gezondheid een belangrijke aspect. Er wordt dit jaar een Leefstijlpunt ingericht, een plek voor inwoners om alle vragen over de gezondheid te kunnen stellen.

Daarnaast wordt het budget van het Sportakkoord voor extra scholing van de trainers en coaches verhoogd om beweging te bevorderen. Verder betrekt het college de Jeugdraad en het jongerenwerk om te horen welke onderwerpen er bij de jeugd leven. Zo is er ook behoefte aan ontmoetingsplekken voor de jongeren. 

Op sommige plekken veroorzaken groepen jongeren overlast door samenscholing en vernielingen. Dit is erg vervelend voor de mensen uit de buurt. Om de jongeren een plek te kunnen bieden, realiseert de gemeente een drietal zogenaamde Smart JOP’s. De locaties worden nog uitgekozen, in samenspraak met jongeren en eventuele omwonenden.

Meeluisteren
De raad vergadert op 7 november om 20.00 uur over de begrotingsstukken, alle fracties geven dan hun Algemeen Beschouwingen over de begroting en over de gemeente. Geïnteresseerden zijn welkom of kunnen meeluisteren met de vergadering via de gemeentelijke website: www.eemnes.nl/bestuur/gemeenteraad.. 

Uit de krant