De gemeenteraad van Blaricum.
De gemeenteraad van Blaricum. (Foto: PR)

Gemeenteraad Blaricum gaat digitaal vergaderen

BLARICUM - De gemeenteraad van Blaricum gaat digitaal vergaderen nu de live-vergaderingen vanwege de uitbraak van het coronavirus en de afgekondigde maatregelen vanuit de Rijksoverheid niet meer kunnen. De werkzaamheden van de gemeenteraad liggen sinds 16 maart stil, omdat het houden van reguliere rondtafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen gegeven de omstandigheden onverstandig en onverantwoord is.

Maandagavond hebben de fractievoorzitters, verenigd in het presidium van de raad, digitaal met elkaar vergaderd over de ontstane situatie en op welke wijze hier de komende maanden mee omgegaan kan worden. De ervaringen met dit digitaal overleggen zijn overwegend positief en bieden perspectief om de werkzaamheden van de raad gedeeltelijk te hervatten.

Software

Inmiddels hebben alle raadsleden en fractievertegenwoordigers software aangeboden gekregen om digitaal te kunnen vergaderen. Dit biedt de mogelijkheid om raadsvoorstellen voor zogenaamde digitale rondetafelgesprekken te agenderen en daarover te beraadslagen. Voorafgaand aan deze digi-RTG's kunnen de fracties dan schriftelijk vragen stellen aan het college over deze raadsvoorstellen. Op deze manier kan de digi-RTG gericht zijn op het uitwisselen van standpunten en opvattingen. Het eerste rondetafelgesprek staat geagendeerd voor 14 april, de raadsvergadering is een week later.

Noodwet

Besluitvorming in een digitale raadsvergadering is evenwel vanwege bepalingen in de gemeentewet niet mogelijk. In Den Haag wordt momenteel aan een noodwet gewerkt, die dit wel mogelijk gaat maken. Zodra deze noodwet van kracht wordt, kan de raad van Blaricum ook digitaal besluiten nemen. Datum en agenda voor en dergelijke digitale besluitnemende raadsvergadering zal via de website aangekondigd worden.

Insprekers

Inwoners die willen inspreken op raadsvoorstellen, kunnen hun reactie naar de raadsgriffie (griffier@blaricum.nl) mailen, die deze dan integraal aan de agenda van de digi RTG's zal toevoegen. Op deze manier kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers kennis nemen van inspraakreacties en deze meenemen in hun beraadslagingen. Eventueel kunnen zij hierover voorafgaand contact met de inspreker opnemen.

Live meeluisteren

De raadsgriffie zorgt dat alle relevante informatie over deze nieuwe manier van vergaderen op de gemeentelijke website (www.blaricum.nl) en via het raadsinformatiesysteem (https://blaricum.notubiz.nl/) beschikbaar komt. Voorts is het bedoeling om de digi-RTG's, en mogelijk ook de digitale raadsvergaderingen, via Notubiz te streamen, zodat deze live meegeluisterd of achteraf teruggeluisterd kunnen worden. 

Begrip

De raad en griffie vragen begrip voor het feit dat deze nieuwe werkwijze wellicht niet gelijk helemaal vlekkeloos zal verlopen. "Het is een geheel nieuwe situatie, die veel aanpassing en flexibiliteit van iedereen vraagt. Blaricum beleeft, evenals zoveel andere gemeenten, bijzondere en uitzonderlijke tijden. Veiligheid en gezondheid dienen nu voorop te staan."

Meer berichten